Diễn đàn

20200528015042
Thành viên
3 years, 8 months trước #11451

Chờ lâu quá tự làm được rồi

Vào Phần Post và kéo xuống dưới tới phần “Manipulate HTML” > “Exchange element attributes”

Selector: img
Attribute 1: src
Attribute 2: data-src (nếu thành phần Lazy load khác thì thay cái khác vào)

Ở đây mục đích là thay cái lazy load kiểu data-src thành src để lấy hình