fbpx

Add-ons

Danh sách Add-ons mở rộng kết hợp với KDN Auto Leech để giải quyết nhiều vấn đề hơn!

KDN Madara

Hỗ trợ chạy KDN Auto Leech trên theme Madara.

KDN Halim Movies

Đơn giản hóa việc lưu thông tin phim cho giao diện Halim Movies.