Diễn đàn

KDN Auto Leech
Quản lý
5 years, 5 months trước #3693

Bạn lưu ý phần Trang tiếp theo khi cấu hình chiến dịch ở TAB Chuyên mục.

Thông thường phần tử HTML của nó sẽ là .page > a.next

Nếu bạn sử dụng .page > a thì nó sẽ next sang trang 2 sau đó sẽ lại next về trang 1.