Diễn đàn

KDN Auto Leech
Quản lý
4 years, 8 months trước #6253

Vấn đề này thì bạn phải chế biến HTML của web mục tiêu 1 chút.

Tìm và thay thế trong HTML nguyên bản:

Tìm kiếm (regex): <li(.+?)active(.+?)<\/li>
Thay thế: </ul><ul class=”nextpage”>

Sau đó bạn có thể dùng phần tử: ul.nextpage li a